fbpx

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

I. OPŠTE ODREDBE
Opštim uslovima poslovanja Agencije za nekretnine „AWA Human Resources 2015” d.o.o. Bezdan, Žrtava Fašizma 60, PIB 108908747, Matični broj 21091588, koje je upisano u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod rednim brojem 822, Rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. (u daljem tekstu: Posrednik) u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.
Posredovanje se vrši na osnovu ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik, u pisanom odnosno elektronskom obliku u skladu sa čl. od 9. do 15. Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/09 i 95/13).
Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

II. OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI

– da zaključi ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanom odnosno elektronskom obliku;

– da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla koji je predmet ugovora o posredovanju;

-da nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

– da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

– da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove ;

– da omogući pregled nepokretnosti;

– da čuva podatke o ličnosti nalogodavca, a po pisanom nalogu nalogodavca da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje;

– da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;

– da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora;

– da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

– da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:

–  neposredno uputio treće lice u razgledanje nekretnine Nalogodavca;

– organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

 

Svi podaci i informacije iz ugovora o posredovanju, kao i drugi podaci i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu.

Sve fotografije, video, tehnički crtež i tekstualni opis nepokretnosti, a koje sačini posrednik, isključiva su intelektualna svojina posrednika, te nalogodavac ili bilo koja treća lica nemaju prava da iste objavljuju, koristite, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne pisane saglasnosti posrednika.

Obaveze nalogodavca

– da obavesti posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja,

– da posredniku da na uvid originale isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koje je predmet prometa, odnosno da upozori posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;

– da preda posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla – predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti;

– da omogući posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;

– da obavestiti posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr;

– da isplati posredniku ugovorenu posredničku naknadu i  ako je to posebno ugovoreno, nadoknadi posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja.;

– da obavesti posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene;

– da odmah obavesti posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika.

Ako Nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi Ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

Ekskluzivno posredovanje

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.

Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

III. OSTVARIVANjE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja predugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja ugovora za koji je posrednik posredovao.

Iznos posredničke naknade prilikom posredovanja pri kupoprodaji je 2-3% od ugovorene kupoprodajne cene nepokretnosti u zavisnosti od vrednosti nepokretnosti (ne manji od 500 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti).

Iznos posredničke naknade prilikom posredovanja za zakup nepokretnosti je 40% od prve ugovorene mesečne kirije.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i, roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da plati posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalogodavcem zaključi lice koje za posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.

Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu (u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (izvod iz Katastra i sl), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi NALOGODAVAC, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

IV. PRESTANAK VAŽENjA UGOVORA O POSREDOVANjU

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se isti zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je ugovor zaključen na godinu dana. Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen, osim ako u ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno, ili otkazom nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.

Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose između nalogodavca i posrednika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, niti su regulisani ugovorom o posredovanju, primenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

Ovi Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama posrednika i objavljeni na sajtu posrednika.